Den skogliga verksamheten

Den mark som tillhör Oppunda Häradsallmänning är belägen i socknarna St Malm och Östra Vingåker i Södermanland samt Skedevi i Östergötland.

Allmänningens areal var vid 2014 års utgång totalt 2098 ha och fördelas på ägoslag som följer:

Produktiv skogsmark 1812 ha
Impediment 82 ha
Jordbruksmark 9 ha
Övrig mark 84 ha
Vatten 111 ha